Βεβαίωση

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Δια της παρούσης επιστολής, εγώ ο/η …………………………………………….., με ΑΔΤ …………………….., που διαμένω στη διεύθυνση ………………………………………………………………………………………………………, βεβαιώνω ότι επιθυμώ να συμμετέχω στο σχέδιο αποπληρωμής με δόσεις για τα εισιτήρια διαρκείας 2019-20.

Επιπλέον, αναγνωρίζω και αποδέχομαι ότι είμαι υπόχρεος να συμμορφωθώ σε όλες τις αποφάσεις της Ανόρθωσης σχετικά με τους όρους που διέπουν τη διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας με δόσεις.

Συγκεκριμένα, αναγνωρίζω ότι οφείλω σήμερα ………/………/2019, να καταβάλω το ποσό των €……. που αντιστοιχεί με το 50% της ολικής αξίας του εισιτηρίου στη θέση ………….. στη …………………εξέδρα. Επιπλέον, αναγνωρίζω και αποδέχομαι ότι έχω υποχρέωση να καταβάλω το υπόλοιπο 50% της αξίας του εισιτηρίου εντός 30 ημερών από σήμερα.

Περαιτέρω, αναγνωρίζω και αποδέχομαι ότι δεν έχω δικαίωμα να λάβω ή/και να απαιτήσω να λάβω την κάρτα διαρκείας μου μέχρι πλήρους εξόφλησης του συνολικού ποσού που απαιτείται για την αγορά της συγκεκριμένης κάρτας διαρκείας.

Τέλος, αναγνωρίζω και αποδέχομαι ότι σε περίπτωση που αδυνατώ ή/και αμελήσω ή/και για οποιοδήποτε λόγο δεν καταβάλω τη δεύτερη δόση για πλήρη εξόφληση του εισιτηρίου διαρκείας μου, τότε η Ανόρθωσις έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να παραχωρήσει τη θέση μου κατά την απόλυτη κρίση της προς τρίτους, να ακυρώσει την παραγγελία μου και να κρατήσει τα λεφτά που έχω ήδη καταβάλει, ως αποζημίωση την οποία θεωρώ εύλογη και δικαιολογημένη.

………………….

(υπογραφή)

………………………………..

(ολογράφως)